Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İHBARI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam için 2022 KPSS (B) grubu notuna göre yazılı ve/veya sözlü sınavsız, Sayılı Devlet Memurları Kanunu § 4/B uyarınca toplam (156) sözleşme personel işe alınır.

REKLAM

MEB'den Açıklama Geldi! Nisan Ara Tatili ve 2023 Ramazan Bayramı MEB'den Açıklama Geldi! Nisan Ara Tatili ve 2023 Ramazan Bayramı

I- GENEL ŞARTLAR (tüm unvanlar için):


Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ile aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyona özel şartları taşıması gerekmektedir.

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

2. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmayan (askerliği yapmak, tecilli veya muafiyetli). Koruma ve güvenlik görevlisi başvurusunda bulunan adayların askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihinde en az 18 yaşında olmak ve henüz 35 yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi: 21.03.1988 (dahil) - 20.03.2005 (dahil) kabul edilmektedir.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin kanunlarına göre hizmet veya meslekten çıkarılmaması.


5. İlgili kurum yönetimince belirlenen çalışma süresi (gece dahil) koşulunu kabul etmek, tüm pozisyonlar için haftada (40) saati geçmemek, görevini kesintisiz olarak yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal hastalığı veya engeli olmaması. ve vardiyalı çalışmaya engel olmaması (İlgili Başvuru evraklarına ek olarak durum beyannamesi başvurusu kabul edilecektir.)

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarında: “Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle kurumları tarafından feshedilmesi veya sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmelerini feshetmeleri halinde; Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulanlar İstisnalar, kurumların sözleşmeli kadrolarına, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe atanmaz. Çalıştırılamazlar.” Zorunlu hükme göre bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekir. (Sözleşme imzalandığında ilgili belge sunulacaktır.)


II ÖZEL ŞARTLAR:

BİR OFİS PERSONELİ:

Ortak koşul: Gerektiğinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.


III-BAŞVURU BELGELERİ, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Aşağıda listelenen belgeler başvuru ile birlikte sunulmalıdır.

1. Kimlik fotokopisi.

2. E-devlet diploması veya doğrulama kodu içeren sertifikanın okul veya noter tasdikli sureti.

3. 2022 Yılı KPSS Sonuç Belgesi. (Başvurulan pozisyon için gerekli olan doğrulama kodu ve puan türünü içerir: (P3), (P93) veya (P94))

4. Askerlik durum belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge) (erkek adaylar için)

5. Mahkeme sicilinden alıntı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)


6. Destek personeli/temel bakım ve destek personeli/yemek hizmetleri başvurularında istenen belge, usta veya kalfalık belgesi.

7. e-devlet portalı üzerinden tüm hizmet bilgilerini (4A, 4B ve 4C kaydı) içeren barkodlu "SGK kayıt ve hizmet listesi/iş unvan listesi".

8. Görev ve pozisyonlara ilişkin bilgileri ve SGK deneyim beyanını içeren, görev yaptığı kurumdan alınacak onaylı belge.

9. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için özel güvenlik kimlik belgesi (Son başvuru tarihinde geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik belgesi.)

**Her aday listede ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilir.

**Adayların ilgili belgeleri elden, posta veya kargo ile üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresindeki dilekçeyi aynı anda doldurarak Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Resmi Gazete'de İlan Edilmesi ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması. Teslimat zorunludur. Posta ile yapılacak başvurularda, istenen belgeler iş bitimine kadar teslim edilmelidir.